Woonfabriek Leiden

id year type location status client
04 2017 wonen Leiden opgeleverd Bouwgroep Woonfabriek Leiden

Eervolle vermelding Rijnlandse architectuurprijs 2017

For English please scroll down

16 woningen in voormalige conservenfabriek

De voormalige conservenfabriek Tieleman & Dros herinnert aan de industrie die de Leidse binnenstad vroeger kenmerkte. We transformeerden dit industriële erfgoed naar een wooncomplex voor zestien woningen.

Eigenheid
Naast de gevel wilden we de structuur en de eigenheid van de oude fabriek zoveel mogelijk behouden. Het complex bestond onder meer uit grote, hoge hallen met veel volume maar weinig daglicht en geen mogelijkheid voor een buitenruimte. Hoe creëer je daar zestien woningen in? Met een paar slimme ingrepen is het gelukt om alles op z’n plek te laten vallen.

Door een van de minder karakteristieke hallen te slopen, ontstond ruimte voor een hofje met gemeenschappelijke binnentuin en aangrenzend privéterrassen. Hierdoor verdween de noodzaak om iedere woning van een grote buitenruimte te voorzien, waardoor er aanmerkelijk meer vrijheid ontstond om ze vorm te geven.

Daglicht
De sloop van een minder karakteristieke hal en de creatie van het hofje zorgde ook dat de woningen aan het hofje een extra gevel kregen. Dit loste voor deze woningen het probleem van het daglichttekort op. Een andere woning voorzagen we van een patio door een groot gat uit het dak te zagen. Ten slotte situeerden we ruimtes die minder daglicht nodig hebben, zoals de berging en gangen, op de donkerste plekken van het complex.

Karakteristieke muren
We wilden ook de industriële uitstraling aan de binnenkant van het complex bewaren. Hiervoor moesten we voorkomen dat de karakteristieke scheve fabrieksmuren onder een dikke laag isolatie zouden verdwijnen. We brachten daarom isolerende gasbetonblokjes aan die de scheve contouren van de muur nauwkeurig volgen. Je ziet niet eens dat de muur geïsoleerd is.

Kapconstructie
Een van de hallen beschikt over een prachtige houten kapconstructie. Waar de balken de muur ingaan, lopen de gasbetonblokjes schuin af om condensvorming tegen te gaan. De schuine kantjes accentueren zo de balken, waardoor de eigenheid verder versterkt wordt. In een andere hal situeerden we de woonkamer en keuken van de woningen op de eerste verdieping. Het resultaat is een bijzondere hoge ruimte waarin een tweede authentieke kapconstructie – van staal ditmaal – met gerenoveerde lichtstraat prachtig tot z’n recht komt.

Voor meer interieur foto’s klik hier

Nieuwbouw
Tussen de conservenfabriek en een doorlopende weg bevond zich een braakliggend terrein. Hier hebben we een aantal ‘rijtjeshuizen’ geplaatst, maar dan achterstevoren, dus met de voordeur aan het hofje. Op deze manier is de nieuwbouw geen los aanhangsel, maar echt onderdeel van het wooncomplex. Naast deze eigenzinnige interpretatie van het bekende Hollandse rijtjeshuis bevat het nieuwbouwgedeelte een bijzondere bovenwoning met opvallende erkers op de hoek.

Bekijk hier meer foto’s van de nieuwbouw.

Project in samenwerking met OntwerpJeWoning en Vink Bouw

[EN]
16 homes in a former canning factory
The old Tieleman & Dros canning factory is a reminder of Leiden’s industrial city centre of yesteryear. We transformed this industrial heritage into a residential complex with sixteen homes.

Character
In addition to retaining the facade, we wanted to preserve the structure and character of the old factory as much as possible. The complex included big, high-ceilinged halls with large volume but little natural light, and no outdoor space available. How do you create sixteen homes in such a complex? With a few clever interventions, everything fell into place.

By demolishing one of the less emblematic halls, we created room for a courtyard with a communal garden and adjoining private patios. This removed the need to provide every home with its own large outdoor space, giving us much more freedom in the design.

Daylight
The demolition of a less emblematic hall and the creation of the courtyard also meant that the houses bordering the courtyard gained an extra facade. This solved the issue of insufficient daylight in these homes. We were able to create a patio for another home by cutting a large hole in the roof. We then placed the spaces that need less light, such as the storage spaces and corridors, in the darkest areas of the complex.

Distinctive walls
We also wanted to retain the industrial feel in the complex’s interior, and this meant that we had to avoid losing the characteristic sloping factory walls under a thick layer of insulation. We solved the problem by using aerated concrete blocks as insulation. These blocks fit closely to the sloping contours of the wall, and you can’t even tell that the wall has been insulated.

Roof construction
One of the halls boasts a beautiful timber roof construction. Where the beams go into the wall, the aerated concrete blocks are bevelled to prevent condensation forming. The sloping edges highlight the beams, further emphasising the building’s individual character. In another hall, we placed the homes’ living rooms and kitchens on the first floor. This produces an exceptionally high space in which a second original roof construction – this one made of steel – with renovated skylight really comes into its own.

New building
There was an undeveloped stretch of land between the canning factory and a road nearby. We placed a number of ‘terraced houses’ here, but facing backwards (i.e. with the front door facing the communal courtyard). This orientation makes the new construction truly a part of the residential complex, not just something that’s been tacked on. In addition to this original interpretation of the familiar Dutch terraced house, the newly constructed building includes a unique upstairs apartment with striking bay windows on the corner.