V-House

id year type location status client
02 2018 wonen particulier Leiden gerealiseerd particulier

Nominatie Hauser Award 2012

For English please scroll down

V-huis is ontworpen voor een particuliere opdrachtgever en is gelegen in het noordwestelijk deel van het binnenstedelijke plangebied ‘Nieuw Leyden’ in Leiden (fase IV, veld 11, kavel 05-07).

De planlocatie is een voormalig slachthuisterrein nabij het stadscentrum van Leiden. Dit gebied is door de gemeente bestemd als een experimentele woningbouwzone waar particulieren hun eigen huis kunnen ontwikkelen. Door de gemeente Leiden is een schematisch stedenbouwkundig plan verstrekt dat is gebaseerd op een grid-structuur van bouwkavels, welke door particuliere bouwers dienen te worden ingevuld. Het gebied is autovrij en bestaat in totaal uit meer dan honderd kavels. Wat betreft het uiterlijk van de woningen zijn er geen restrictieve, welstandelijke eisen, anders dan een vastgestelde bouwenvelop waarbinnen dient te worden gebouwd.

V-huis is onderdeel van een ensemble van in totaal acht woningen die naast elkaar èn rug aan rug zijn gegroepeerd. Elke woning is een autonoom object dat is ontworpen door een andere architect. V-huis is gesitueerd op een perceel van negen bij zestien meter. Het grondvlak van de woning zelf bedraagt circa negen bij tien meter. Het resterende kaveloppervlak van zes bij tien meter is ingevuld als kleine tuin welke aan de achterzijde van de woning is gelegen.

V-huis is een abstract vormgegeven, wit gepleisterd huis, waarvan de V-vormige daklijn het meest in het oogspringende kenmerk is. Het dak, dat is vervaardigd van vuren houten, gelamineerde dakspanten in combinatie met massieve vuren houten dakplaten, is ontworpen naar het voorbeeld van een traditioneel zadeldak, met het verschil dat de nok is ‘omgekeerd’ en het laagste punt vormt. Van de buitenkant geeft de V-vormige daklijn het huis een duidelijk herkenbare identiteit in de straat en van binnen draagt de geknikte dakvorm bij aan de ruimtelijke dynamiek.

De woning beslaat een vrijwel vierkant grondvlak en bestaat uit twee verdiepingen. Aan de buitenkant is er geen duidelijk onderscheid tussen de bouwlagen; de gevel is vormgegeven als een eenduidig geheel met een cluster van ramen in het midden. Van de binnenkant echter, heeft elke verdieping een specifiek programma en ruimtelijke lay-out.

Op de bovenste verdieping bevinden zich de woonruimte, het eetgedeelte en de keuken. Het is één open ruimte, met een variërende hoogte van circa 2,8 meter in het midden tot circa 4,1 meter aan de randen. Ter plaatse van de voorgevel is aan de linkerzijde een grote vide gelegen. Deze vide verbindt niet alleen de bovenste verdieping met de begane grond, het creëert ook een L-vormige plattegrond. De vrijstaande dragende muur op de binnenste hoek van de “L”, in combinatie met het laagste punt van het dak, verdeelt de ruimte in tweeën: de keuken èn vide aan de linkerzijde en het woon- en eetgedeelte aan de rechterzijde. Op deze manier is de keuken subtiel afgescheiden van de andere leefruimten.

De interne doorkijkjes en de zichtlijnen naar buiten – als gevolg van een doordachte plaatsing van openingen (ramen, daklichten, vide en de openingen tussen de dragende muur en de voor- en achtergevel) – roepen een gevoel op van openheid en ruimtelijkheid. In aanvulling hierop draagt het gebruik van natuurlijke materialen als natuursteen, stucwerk en hout bij aan een informele en vriendelijke sfeer.

Op de begane grond bevinden zich verschillende functies die in afzonderlijke zones evenwijdig aan de bouwmuren zijn geprojecteerd. In de middenzone bevindt zich de centrale verkeersruimte (trap, gang en hal) die zicht geeft op de achtertuin, de straat, de vide en de houten dakconstructie. Door middel van de gang worden de andere twee zones ontsloten; aan de rechterzijde bevindt zich een zone met privé ruimten (slaapkamers en badkamer) en aan de linkerzijde bevindt zich een drie meter brede zone met een grote polyvalente ruimte. De vide die deze ruimte deels overlapt, maakt dat er een sterke visuele relatie is met de keuken en het zitgedeelte op de eerste verdieping. Verder biedt het grote, hoog geplaatste raam in de voorgevel en de openslaande deuren in de achtergevel zicht op respectievelijk de hemelkoepel en de achtertuin. De combinatie van interne en externe visuele relaties en natuurlijk licht van boven (daklichten, hoge gevelraam voorgevel) maken de ruimte intrigerend, poëtisch en sereen.

[EN]
V-HOUSE is designed for a private client and is located in the urban planning area ‘Nieuw Leyden’ (masterplan MVRDV) in the city of Leiden in The Netherlands.

The site is a former industrial area near the city centre, designated by the city of Leiden as an experimental housing zone where people can develop their own homes. The local authorities supplied a schematic urban plan based on a grid, giving private persons a framework to fill in. It consists of more than a hundred plots in a pedestrian precinct. Regarding the appearance of the houses there are no limiting conditions other than a fixed maximum volume.

V- HOUSE is part of an ensemble of eight houses which are grouped side by side and back to back. Each house is an autonomous object designed by a different architect. The houses are connected to each other by means of a party wall. V- HOUSE is situated on a plot which has a surface area of nine by sixteen meter. The house itself is approximately nine by ten meter, leaving a space of six by ten meter for a garden at the back side of the house.

V- HOUSE is a white stucco abstract looking house of which the V-shaped roof is its most striking feature. The roof is constructed of wood and is modeled after a common saddle roof with the difference that the top is turned downwards, resulting in a dip at the centre of the house. From the outside the V-shaped roof gives the house its distinguishing and dynamic appearance and from the inside it vitalizes and intensifies the interior space. The roof is thus an important constituent of the architecture.

The house covers a practically square area and consists of two floors. On the outside there is no clear distinction between the floors; the façade is composed as an unambiguous whole with a cluster of windows in the middle. From the inside though, each floor has a typical program and spatial lay-out.

The top floor accommodates the living, dining and kitchen area. It is one open space, with a varying height of 2.8 meters at the centre to 4.1 meters at the edges. At the front corner of the floor a large void is situated. This vacant space not only links the upper floor to the ground floor, it also creates an L-shaped floor plan. The freestanding bearing wall at the inner corner of the ‘L’, together with the dip in the roof, divides the space in two: the kitchen and void on the left side and the living and dining area on the right. In this way the kitchen area is subtle separated from the sitting area. The interior and outward vistas, resulting from a well thought-out positioning of openings (windows, roof lights, void, and openings between the bearing wall and façade), evoke a sense of openness and spaciousness. In addition to this the use of natural materials like stone and wood contributes to an informal and friendly atmosphere.

The ground floor accommodates different functions which are zoned in adjacent strips parallel to the partition walls. The strip in the middle accommodates the stairway, the corridor and also the entrance hall from where a view is presented to the garden, the street, the void and the roof. Through the corridor the two other strips are opened up: at the right side a strip designated for private rooms like bedrooms and bathroom and on the left side a more than three meter wide strip accommodating a large polyvalent space. Because of the void overlapping this space, there is a strong visual relation with the kitchen and sitting area on the top floor. Furthermore, the large window situated at the top of the front façade and the casement doors at the back façade provide a view of the sky and the closed garden respectively. These interior and outward vistas in combination with the natural light coming in from above (roof lights, top window) make the space intriguing, poetic and serene.

Photos: Marcel van der Burg