Block U-Turned

id year type location status client
29 2010 onderzoek en competities Maastricht prijsvraag Bouwinvest

Eerste prijs Europan 10

For English please scroll down

Het project betreft een visie voor een viertal woongebouwen op een geluidsbelaste locatie. Eén van de gebouwen, waarin het voormalig industriële gebouw ‘Brikken’ is opgenomen, is uitgewerkt tot een ontwerp.

Het oude Sphinx terrein aan de rand van de Maastrichtse binnenstad is haar oorspronkelijke industriefunctie kwijtgeraakt. Het terrein zal worden herbestemd tot woongebied met een nieuwe identiteit en dynamiek. Ten behoeve van deze transformatie is er door de gemeente een stedenbouwkundig masterplan gemaakt dat uitgaat van half open U-vormige bouwblokken op een gemeenschappelijke parkeergarage.

Ons plan U-Turned voorziet in een ontwerpvisie op een viertal blokken direct langs de Frontensingel.

Belangrijke vragen die wij in het plan hebben geprobeerd te beantwoorden zijn: hoe om te gaan met de drukke doorgaande autoweg langs het terrein en hoe om te gaan met een aantal oorspronkelijke, karakteristieke elementen zoals de Sphinx muur en het Brikkengebouw?

Het commentaar van de jury:
De U-vormige blokken zijn met hun open zijden naar de Frontensingel gekeerd. Het resultaat hiervan is dat de woningen niet hoeven te worden voorzien van geluidsisolerende gevels. Het scherm waarmee de binnenplaats wordt afgesloten houdt niet alleen het lawaai tegen, het maakt ook een energiebesparend atrium mogelijk. In het plangebied is het Brikkengebouw in de gedraaide U-vorm geïntegreerd. De kolomconstructie maakt flexibele woningplattegronden mogelijk.

Waar veel andere inzenders het verkeerslawaai van de Frontensingel te lijf gaan met zwaar opgetuigde verdedigingswerken, kiezen de ontwerpers van U-turned voor een aanpak die juist wordt gekenmerkt door openheid en transparantie. Het voorstel om de halfgesloten bouwblokken een halve slag te draaien, kan worden beschouwd als een positieve kritiek op het masterplan. De winst is evident. Achter de geluidsbelaste gevels langs de Frontensingelbevinden zich nauwelijks woningen, die immers naar het omsloten glazen atrium zijn gekeerd. Bovendien is het Brikkengebouw geïntegreerd op een manier die nu eens niet leidt tot een benauwde hoek waar oud en nieuw elkaar ontmoeten – wat in veel andere plannen een onontkoombare consequentie leek te zijn van het masterplan. Er wordt wel een prijs voor betaald: met dit ontwerp is het Sphinxkwartier niet meer herkenbaar als de ‘enclave’ die het altijd geweest is.

[EN]
The Europan assignment ‘Block 11 Maastricht’ deals with the topic ‘Regeneration; programmatic conversion’. Block 11 is situated on the ‘Sphinx area’, an area near the city centre which has lost its original industrial function and is being developed and regenerated into a living area.

The juryassesment:
The U-shaped blocks, with their open sides,face Frontensingel. This means that the housing does not need sound-insulating façades. The screen that encloses the inner courtyard not only blocks the noise, it also creates an energy-saving atrium. In the intervention area the Brikkengebouw is integrated in the turned U-shape. The column construction makes flexible housing floor plans possible.

Whereas many entrants tackled cumbersome defence works to combat the traffic noise from Frontensingel, the designers of U-turned opted for an approach which, on the contrary, is characterised by openness and transparency. The proposal of turning half-closed housing blocks 180° can be considered as positive criticism of the master plan. The advantage is evident. Behind the sound-proofing façades along Frontensingel there is hardly any housing which, after all, is turned towards the enclosed glass atrium. Moreover, the Brikkengebouw is integrated in a way that avoids an oppressive corner where old and new meet –something that seemed to be an unavoidable consequence of the master plan. But at what cost? With this plan the Sphinxkwartier is no longer recognisable as the “enclave” that it has always been.