Nieuw Leids Gasthuis

id year type location status client
31 2016 wonen zorg Leiden studie Stimuleringsfonds

Het Stimuleringsfonds riep in mei 2015 met de Open Oproep het Nieuwe Gasthuis op tot het ontwikkelen van nieuwe concepten voor mensen met een lichte zorgvraag van tijdelijke aard. Het fonds signaleerde in haar oproep het volgende:

“Het zorglandschap verandert snel. De institutionele zorg beperkt zich tot steeds zwaardere vormen van zorg en mensen met een zorgvraag wonen langer thuis. Het beroep op lichte zorg verschuift hierdoor naar het informele netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers uit de eigen omgeving. Daar waar het sociale netwerk niet toereikend is, ontstaat een groeiend tekort aan zorg. Voor mensen met een lichte zorgvraag kan een tijdelijke opvang in de wijk of buurt uitkomst bieden. De ontwerpopgave bestaat eruit om deze tijdelijke huisvesting lokaal te verankeren”.

In samenwerking met aantal zorgpartijen in de gemeente Leiden doet ons bureau momenteel onderzoek naar een nieuw Leids Gasthuis. Hierbij staat de vraag centraal hoe binnen bestaand vastgoed een flexibele vorm van beschermd en geclusterd wonen kan worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om tijdelijke woonvormen van maximaal één jaar.