Huis NL III

id year type location status client
34 2009 wonen particulier Leiden gerealiseerd particulier

Eervolle vermelding Hauser Award 2011

For English please scroll down

[NL]
Het project betreft het ontwerp voor een woning gelegen in het westelijk deel van het binnenstedelijke plangebied Nieuw Leyden (fase III), een gebied waar particuliere opdrachtgevers hun eigen huis kunnen ontwikkelen.

De planlocatie is een voormalig slachthuisterrein nabij het stadscentrum van Leiden. Dit gebied is door de gemeente bestemd als een experimentele woningbouwzone waar particulieren hun eigen huis kunnen ontwikkelen. Door de gemeente Leiden is een schematisch stedenbouwkundig plan verstrekt dat is gebaseerd op een grid-structuur van bouwkavels, welke door particuliere bouwers dienen te worden ingevuld. Het gebied is autovrij en bestaat in totaal uit meer dan honderd kavels. Wat betreft het uiterlijk van de woningen zijn er geen restrictieve, welstandelijke eisen, anders dan een vastgestelde bouwenvelop waarbinnen dient te worden gebouwd.

De woning maakt deel uit van een ensemble van in totaal 9 woningen die in de vorm van een hoefijzer rondom een gemeenschappelijke tuin zijn

De woning is een massief en compact ogend lichaam dat het beschikbare vierkante grondvlak vrijwel geheel beslaat. Het bestaat uit twee bouwlagen welke aan de buitenzijde duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn; de bovenste, naar buiten geknikte laag, steekt iets uit ten opzichte van de onderliggende laag welke juist naar binnen knikt. Deze verzelfstandiging van de beide bouwlagen draagt bij aan de expressie van de gevel. Daarnaast maakt het duidelijk dat de woning, functioneel gezien, uit twee delen bestaat; een woongedeelte op de verdieping en een werkgedeelte op de begane grond.

Ook in ruimtelijk opzicht zijn beide verdiepingen sterk verschillend. Beide lagen hebben hun eigen ruimtelijke karakteristieken. Zo wordt de 1e verdieping gekenmerkt door een open relatie tussen de ruimtes onderling, alle ruimtes zijn onderling zonder tussenkomst van gangen met elkaar verbonden. Binnenwanden zijn zodanig geplaatst dat er een overhoekse zichtlijn ontstaat tussen de eetruimte en de woonruimte. Hierdoor wordt er extra dieptewerking gecreëerd. Daarnaast zijn de binnenwanden vrijgehouden van de buitenwanden waardoor het mogelijk is om in een continue lijn langs alle buitenmuren te bewegen. Waar de verdieping gekenmerkt wordt door een grote ruimtelijke dynamiek is de begane grond juist veel statischer in opzet. Hier zijn het de afgesloten, afzonderlijke kamers die de ruimte definiëren.

Een extra accent krijgt de woning door middel van helder kleurgebruik. Op specifieke plekken worden de overgangen tussen binnen en buiten verbijzonderd door middel van een warme, zonnige geeltoon.

Woonhuis NL III is een bijzonder huis in de zin dat het bijna volledig gebouwd is door de opdrachtgever zelf; hij heeft zijn huis eigenhandig gemaakt. Op deze manier heeft hij het huis niet alleen tegen kostprijs gerealiseerd, hij raakte eveneens betrokken in het proces van architectuur maken. Als professioneel instrumentenbouwer van clavichords heeft hij zijn missie voltooid met veel vaardigheid, geduld en toewijding. Het resultaat is een betaalbaar en op maat gemaakt huis waarvan de architectonische kwaliteit is gelegen in de eenvoud.

[EN]
House NL III is designed for a private client and is located in the urban planning area ‘Nieuw Leyden’ (masterplan MVRDV) in the city of Leiden in The Netherlands.

The site is a former industrial area near the city centre, designated by the city of Leiden as an experimental housing zone where people can develop their own homes. The local authorities supplied a schematic urban plan based on a grid, giving private persons a framework to fill in. It consists of more than a hundred plots in a pedestrian precinct. Regarding the appearance of the houses there are no limiting conditions other than a fixed maximum volume.

House NL III is part of an ensemble of nine houses which, in the shape of a horseshoe, are grouped around a communal garden. Each house is an autonomous object designed by a different architect. The houses are connected to each other by means of a party wall. House NL III is situated on plot 3, which has a surface area of 9 × 10 meter.

House NL III is an abstract, white stucco, solid object that virtually covers the available square base. It consists of two floors, of which each floor has a typical program and spatial lay-out. Both floors are clearly distinguishable on the outside: the façade of the upper floor bents outwards in contrast to the façade of the ground floor which bents inwards, resulting in a slight overhang. This combination of indention and protrusion not only gives the house its special looks, it also shows that the house is, spatially and functionally, made up of two parts.

The lower part is designated as a working zone whereas the upper part functions as a small apartment. The spatial lay-out of both parts is different. At the upper part the several living spaces are directly linked up with each other. There are no passageways between the different spaces, which evokes a sense of openness and spaciousness. The diagonal vista that results from the absence of partitions in the middle of the floor plan makes the space look more spacious and it contributes to the open character. Furthermore, all partitions are detached from the exterior walls thus making it possible to walk all round the space. Whereas the upper floor is spatially dynamic, the ground floor is much more static; it is divided into simple rooms, suitable to work in seclusion.

Another special feature of this house is the use of color. At specific places, the transition between inside and outside is marked by an overall coloring of walls, ceiling and floor in a warm yellow color. In this way interior and exterior are connected delicately.

_House NL III is a special house in the sense that it is almost completely built by the owner-occupier himself; he made his home with his own hands. In this way the owner-occupier not only managed to realize a home at cost price, he also got personally engaged in the process of building architecture. As a professional instrument maker of clavichords he accomplished his mission with a lot of skill, patience and devotion. The result is a low price custom-made house that derives its architectural beauty from simplicity.

Photos: Marcel van der Burg