Theehuis Tuin van Noord

id year type location status client
14 2013 publiek Leiden gerealiseerd De Uitdaging/Fonds 1818

genomineerd Leidse Architectuurprijs 2015

For English please scroll down

Ontmoetingsplek, horecaruimte en buurtmuseum ineen

De opdracht: ontwerp een ontmoetingspunt dat het Noorderpark in de wijk Leiden Noord toegankelijker maakt. Het resultaat werd genomineerd voor de Leidse Architectuurprijs 2015.

Driepoot
Het theehuis heeft de vorm van een driepoot met twee langere en een korte poot. In het middelpunt bevindt zich het zitgedeelte, in de kortste poot is Buurtmuseum Leiden Noord gevestigd. De keuken en de speluitgifte voor outdoor speelactiviteiten bevinden zich in de ene lange poot, de entree en het sanitair in de andere.

Door het publieke zitgedeelte midden in het gebouw te plaatsen, kunnen de bezoekers de omgeving in alle richtingen overzien. De andere functies, het buurtmuseum en de speluitgifte, staan via het zitgedeelte met elkaar in verbinding. Het vegetatiedak en het verhoogde buitenterras benadrukken deze verbinding en creëren een vloeiende overgang tussen binnen en buiten, waardoor je binnen het gevoel hebt dat je buiten bent.

Sociaal en duurzaam
Het open en transparante ontwerp van het gebouw maakt een uitnodigend gebaar naar de omgeving. Op deze manier hebben we getracht vorm te geven aan maatschappelijke doelstellingen zoals het vergroten van de sociale cohesie en het wederzijds respect tussen bewoners.

Naast het sociale aspect speelt ook duurzaamheid een grote rol in het ontwerp. Zo beschikt het gebouw over een goede energieprestatie en hebben we gebruikgemaakt van een demontabele, massieve houtconstructie van hernieuwbaar en duurzaam geproduceerd hout.

Circulair bouwen
Voor de wanden ontwikkelden we een houten prefab gevel met massief kruislaaghout van twee lagen. De richting van de houtnerf van beide houtplaten staat hierbij loodrecht op elkaar, waardoor het geheel sterk genoeg is om dienst te doen als draagwand. Hierdoor was er geen aparte draagconstructie nodig, die bovendien moest worden bekleed met een buitengevel en afgetimmerd met een binnenschil.

De prefab houten geveldelen verenigen meerdere functies: draagconstructie, isolatie, ruimtescheiding en regenwering ineen. Dit all-in-one principe zorgt voor een lagere milieubelasting, net als het feit dat de wanden in de fabriek worden vervaardigd en niet op de bouwplaats. De geveldelen zijn niet alleen eenvoudig te monteren, maar ook demontabel en geheel of in onderdelen herbruikbaar: een voorbeeld van circulair bouwen.

[EN]
Meeting place, teahouse and local history museum in one
The assignment: design a meeting point that makes the Noorderpark in Leiden Noord more accessible. The result was nominated for the 2015 Leiden Architecture Prize.

Tripod
The teahouse is shaped like a tripod, with one short leg and two longer ones. There’s a seating area in the centre, and the shorter leg houses the Leiden Noord Local History Museum. In one of the longer legs there is a counter where equipment for outdoor games can be collected. The kitchen is also located in this leg; the entrance and the toilet facilities are in the other.

Placing the public seating area in the centre of the building gives visitors a good view of the surroundings in all directions. The other functions – the local history museum and the outdoor games counter – are connected to each other via the seating area. The green roof and the raised outdoor terrace emphasise this connection, creating a smooth transition between indoors and outdoors and giving those in the building the feeling that they are outside.

Social and sustainable
The building’s open and transparent design lends it an inviting appearance that draws people in. In this way we have made an effort to contribute to community objectives, for example increasing social cohesion and mutual respect amongst local residents.

Alongside the social aspect, sustainability plays a key role in the design. The building boasts good energy performance, and we have chosen a demountable, solid wood construction of renewable and sustainably produced timber.

Circular building
For the walls, we developed a wooden prefab facade with solid two-layer cross laminated timber. The grain directions in the two wood panels are at right angles to each other, which makes the cross laminated timber strong enough to serve as a supporting wall. This meant that no separate support structure was needed, which would have had to have been covered with an exterior facade and finished with an inner shell.

The prefab wooden wall components combine multiple functions: support structure, insulation, room divider and rain protection. This all-in-one principle ensures a lower environmental impact, as does the fact that the walls are constructed in the factory and not on the building site. Not only are the wall components easy to install, but they’re also demountable and can be reused in their entirety or in parts: an example of circular building.