Two-in-one House

id year type location status client
22 2011 wonen particulier Leiden gerealiseerd Nieuw Leyden CV

For English please scroll down

Het project, gesitueerd in het binnenstedelijk plangebied Nieuw Leyden, bestaat uit twee aparte woningen die aan de buitenzijde ogen als één groot huis. De woningen vormen visueel één geheel, alleen de twee toegangsdeuren wijzen op de aanwezigheid van twee woningen. Hiermee vormt het project een uitzondering in de wijk waar ieder huis afzonderlijk afleesbaar is in de straatwand.

Het project is ontwikkeld binnen een stedenbouwkundig kader dat, als gevolg van het onderliggende intense laagbouw concept, uitdaagt tot nadenken over een nieuwe manier van wonen en een nieuwe woningtypologie. Het kader, waarbij 18 individuele rug-aan-rug kavels zijn geprojecteerd op een gemeenschappelijke half verdiepte parkeergarage, dwingt tot nieuwe ruimtelijke en formele oplossingen voor wat betreft het gebruik van de beschikbare ruimte, daglichttoetreding, privacy, buitenruimte, de relatie tussen parkeren en huis en de manier van binnenkomen.

Beide huizen zijn verticaal georganiseerd: een multifunctionele ruimte en berging in de kelder, de woonkamer en een patio op de eerste verdieping en de meer private functies zoals slaapkamers en badkamer op de tweede verdieping. Op het dak is er een kleine multifunctionele ruimte met een terras aan de voor- en achterzijde.

Beoogd is een ontwerp te maken dat, ondanks de beperkte afmetingen van de kavel, ruimtelijke kwaliteiten – zoals lichtinval, zichtlijnen en routing – verbindt met praktische gebruikswaarden. Een ruimtelijk en flexibel huis, geschikt voor het moderne gezinsleven.

In het verwezenlijken van dit doel vervult de trap, door zijn ongewone positionering in het midden van het huis, een cruciale rol.

Op de begane grond en tweede etage ligt de trap tussen kamers aan de ene kant en een gang aan de andere kant, hierbij ruimte overlatend voor berging, installatie en sanitaire voorzieningen aan de bouwmuur. Op de eerste verdieping is de trap vrijstaand en schermt het op een subtiele manier de keuken af en verdeelt het de open ruimte in verschillende functionele zones. Hierdoor verkrijgt de woonkamer een open en toch intiem karakter met spannende doorzichten. Daarnaast is de trap een eyecatcher en fungeert het als een integraal onderdeel van het meubilair.

In de context van Nieuw Leiden, waar elk huis anders is, zou het maken van twee identiek ogende woningen naast elkaar een onaangename afwijking zijn. Om aan de buitenzijde te verbergen dat het project twee dezelfde woningen omvat is gekozen voor een gevelontwerp dat de suggestie wekt van één woning.

Het ontwerp van de gevel is gebaseerd op een neutraal raster waardoor een duidelijke hiërarchie vermeden wordt. Omdat alle openingen – ondanks hun verschillen in grootte en invulling – op elkaar lijken, is het niet meteen duidelijk wat er binnen gebeurt. Van de buitenkant kan men een slaapkamer niet van een woonkamer onderscheiden. Op deze wijze fungeert de gevel als een masker, een 3-D laag die de achterliggende structuur verhuld.

De gevel bestaat uit een wit kader, waarin de rechthoekige openingen zijn gevuld met aluminium kozijnen en houten panelen. De houten panelen variëren in positie, sommige zijn terugliggend geplaatst en andere juist meer naar voren. Hiermee wordt het idee van de gevel als een 3-D laag versterkt. Bovendien krijgt het project, door het zo geregisseerde verschil in schaduwwerking, een expressieve en dynamische uitstraling.

[EN]
Situated in the urban planning area Nieuw Leyden, the project includes two separate houses combined into one single looking volume. Both houses, practically identical on the inside, are designed as one entity on the outside, only the two entrance doors reveal the presence of two homes.

The project is developed within an urban framework that, due to its underlying low-rise, high dense concept, challenges to a new way of living and to a new housing typology. The framework, which consists of rectangular plots divided in eighteen small, back to back parcels on top of a communal semi-sunken parking garage, calls for new spatial and formal solutions regarding the use of the available space, daylight, privacy, outside spaces, the relation between parking and house, the way of entering, flexibility and identity.

Both houses are organized vertically: a multifunctional room and storage room in the basement, the living area and a patio on the first floor and the more private functions like bedrooms and bathroom on the second floor. On the roof there is a small multifunctional room with a terrace at the front and back side.

Despite of the relatively small plot the design aims at an integration of spatial qualities – like the play of light, intriguing vistas and routing – and practical values in terms of usable and flexible space suitable for family life.

In achieving this, the unfamiliar positioning of the main staircase parallel to and detached from the bearing wall plays a pivotal role.

At ground and second floor the stair borders a passage on one side and rooms on the other, leaving most of the space along the bearing wall for storage, installation and sanitary facilities. At the first floor, the freestanding stair subtly screens off the kitchen area and divides the open space into different functional areas. In this way the living area gets an open yet intimate character with intriguing vistas. Also, the staircase is an eye-catcher that acts as an integral part of the furniture.

In the context of Nieuw Leyden, where each house is different from its neighbour, making two identical looking houses next to each other would be an aberration. To conceal the fact that the project comprises two identical houses the facade is designed as one entity.

The design of the facade is based on a neutral grid, avoiding an evident hierarchy. Because all openings look – despite their differences in size and infill – similar, it is not immediately clear what is happening inside. From the outside one cannot discern a bedroom from a living room. In this way the facade acts like a mask, a 3-D layer that conceals the structure behind.

The facade consists of a white framework, in which rectangular openings are filled in with aluminum window frames and wooden panels. The wooden panels vary in position, some are placed close to the white stucco surface and some are placed deep into the facade. In combination with the wooden surfaces around the openings the idea of the facade as a 3-D layer is intensified. Furthermore, the variable wooden infill gives the projects its expressive and dynamic looks.

Photos: Marcel van der Burg