Onze werkwijze

id
10

Persoonlijk en flexibel: onze werkwijze
Doordat GAAGA werkt met een klein team van vier of vijf ontwerpers en technici, zijn onze opdrachtgevers verzekerd van een persoonlijke en flexibele aanpak. De kern van GAAGA bestaat uit oprichters Arie Bergsma en Esther Stevelink. Zij zijn het vaste aanspreekpunt en geven richting aan het project. Onze organisatieopzet is flexibel en we kunnen gemakkelijk opschalen naar een groter team wanneer een project hierom vraagt.

Geen keurslijf maar een rode lijn
Creativiteit laat zich niet dwingen. Daarom werken we niet met een vast stramien van fases en stappen die iedere ontwerpopgave nauwgezet dient te volgen, maar met een rode lijn. Vanzelfsprekend houden we het budget en de planning nauwlettend in de gaten. In overleg met onze opdrachtgever bepalen we de organisatie van het project, de ambities, de mogelijkheden en de richting.

Onze ervaring met woningbouw voor particulieren en bouwgroepen heeft ons geleerd dat de eindgebruikers de beste en origineelste inzichten geven in het gebruik en de beleving van een gebouw. Daarom betrekken we hen altijd bij ons onderzoek.

Van groot naar klein en van grof naar fijn
In iedere opgave zoeken we naar iets nieuws, een prikkel. Soms heb je aan het begin van een project een lumineus idee dat alle ontwerpuitdagingen in een keer aan elkaar knoopt, andere keren ontwikkelt zich dat gaandeweg steeds verder.

We werken van groot naar klein en van grof naar fijn: eerst de globale vorm en uitstraling, de ruimtelijke en functionele indeling, en dan steeds verfijnder. Welke materialen? Waar komen de raampartijen? Kiezen we voor een raam diep in het geveloppervlak of juist dicht erop? Loopt het door tot de vloer of komt er een vensterbank?

Ogenschijnlijk onbeduidende zaken maken enorme verschillen in de beleving. Bij onze gespreken maken we daarom gebruik van tekeningen, maquettes en 3D-modellen om ontwerpkeuzes en mogelijkheden toe te lichten.

Technische invulling
Hierna volgt de technische invulling. Het technische tekenwerk, de dikte van de gevels, isolatie, de keuze van de kozijnen: alles wat moet worden vastgelegd zodat de aannemer het bouwwerk precies zo oplevert als het is uitgedacht. De berekeningen voor de energie- en milieuprestatie maken we meestal zelf. Dat stelt ons in staat om maatregelen op het gebied van duurzaam en energiezuinig bouwen optimaal te integreren in het ontwerp.

Van vormgeven naar gestalte krijgen
Naast het ontwerpwerk en de technische uitwerking vervullen we een actieve rol tijdens het bouwproces. We zien erop toe dat er gebouwd wordt volgens afspraak en houden esthetisch en bouwkundig toezicht. En natuurlijk bezoeken we geregeld de bouwplaats. Niets is mooier dan het werk van jaren onder je ogen gestalte te zien krijgen.

[EN]
Personal and flexible: our approach
At GAAGA we work with a small team of four or five designers and engineers, so our clients are assured of a personal and flexible approach. Founders Arie Bergsma and Esther Stevelink are at the heart of GAAGA. They are the contact people and direct the project. Our organisational structure is flexible; we can easily scale up to a bigger team when a project calls for it.

A guideline, not a straitjacket
Creativity isn’t something you can force. That’s why we don’t use a set plan of phases and steps for every design job to stick to unwaveringly – instead we use a guideline. It goes without saying that we keep a close eye on the budget and schedule. We work together with the client to determine the planning of the project, its ambitions, possibilities and direction.

Our experience in housing for individuals and building groups has taught us that the end users are the ones who have the best and most original insights into a building’s use and experience. That’s why we always include them in our research.

From big to small, from rough to detailed
In every assignment we carry out, we look for something new; a stimulus. Sometimes you have a luminous idea right at the start of the project, something that ties all design challenges together in one fell swoop; at other times it develops very gradually.

We work from big to small and from the broad outlines to the small details: first we draft the overall form and appearance, the spatial and functional layout, and then we refine it more and more. Which materials? Where will the windows be placed? Will we use a window that’s set deep into the building’s façade, or right on its surface? Will it run right down to the floor, or will there be a windowsill?

Seemingly insignificant things actually have a huge impact on the experience, so at our meetings we use drawings, scale models and 3D models to properly explain the design choices and possibilities.

Technical details
Then come the technical details. The technical drawings, thickness of the exterior walls, insulation, choice of window frames: everything needs to be determined, so that the builder can deliver the building exactly as it was conceived. We usually perform the calculations for energy and environmental performance ourselves. This allows us to optimally integrate the applicable regulations on sustainable and energy-efficient construction directly into the design.

From design to reality
In addition to design work and technical development, we take an active role in the construction process. We ensure that the building is constructed as agreed, and supervise the aesthetic and architectural aspects. And of course we make regular visits to the construction site – there’s nothing better than watching years of work take shape before your very eyes.