Vorm geven aan beleving

id
10

Architectuur is beleving. De vorm, maar ook de keuze van de materialen. Niet alleen hoe ze eruitzien, maar ook hoe ze voelen, hoe ze gemaakt zijn, hoe ze bij elkaar komen, hoe het licht erop valt.

Hoe je een gebouw ervaart als je het ’s ochtends binnenloopt en ’s avonds weer verlaat. Hoe je erin wakker wordt, hoe je er lessen volgt of werkt. De plek waar je kinderen opgroeien, waar je vriendschappen sluit, waar je carrière maakt. Het is allemaal beleving. En het is allemaal onderdeel van het ontwerp.

Het grootste deel daarvan, datgene waar je de meeste tijd aan besteedt, is onzichtbaar. Het is een oplossing voor een complex samenspel van kleine en grote problemen, van tegenstrijdige eisen, wensen en wetten, in een spanningsveld van gebruik, beleving, techniek en esthetiek.

Bij een geslaagd ontwerp is die oplossing coherent en vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend, dat je haast denkt: hoe hebben we daar zo lang over kunnen doen? Minimalistisch design vergt maximale inspanning.

Ons hart gaat sneller kloppen als we een honderd jaar oude fabriekshal transformeren naar moderne woonruimte zonder dat de eigenheid van het gebouw zoekraakt. Als we de circulaire economie handen en voeten geven met een bouwwerk waarvan alle onderdelen herbruikbaar zijn. Als we nieuwe, onorthodoxe toepassingen vinden voor bestaande materialen en technieken.

We genieten van details, patronen, bijzondere materialen en de beheersing die er een samenhangend, logisch geheel van maakt. Niet rigide, maar open. Een ontwerp dat ook uitnodigt voor andere soorten gebruik. Altijd met aandacht voor de ruimtelijke context. En waar duurzaamheid er niet achteraf nog even op wordt geplakt, maar een integraal onderdeel vormt van een oplossing waarvan alle onderdelen naadloos in elkaar grijpen.

Wij zijn GAAGA en we geven vorm aan beleving.

[EN]
Architecture is about experiences. Design isn’t just about the building’s form; it’s also about the materials used. And not only how they look – also how they feel, how they’re made, how they come together, how the light falls on them.

It’s about the way you experience a building when you set foot in it in the morning and when you leave it again in the evening. How you wake up in it, how you study or work in it. It’s the place where your children grow up, where you cement your friendships, where you build your career. It’s all experience, and it’s all a part of the design.

Most of the work we do as architects – the part in which we invest the most time – is invisible. Our work tries to find the solution to a complex interplay of problems both large and small, of conflicting requirements, wants and laws, in the tension between use, experience, engineering and aesthetics.

A successful design is cohesive, natural and obvious. So obvious that you almost think, ‘Why on earth did it take us so long?’. Minimalist design requires maximum effort.

Our hearts beat that little bit faster when we successfully transform a century-old factory into modern housing without losing the building’s individual character. Or when we breathe life into the circular economy with a structure consisting only of reusable components. When we uncover new, unorthodox applications for existing materials and techniques.

We love details, patterns, unusual materials, and the mastery that blends these into a coherent, logical whole. Not rigid, but open. We create versatile designs that invite other uses too, and always with close attention to the spatial context. In our work, sustainability isn’t just a tacked-on afterthought – it’s an integral part of a solution in which all the parts are seamlessly intertwined.

We are GAAGA, and we design experiences.