Ontwerpend onderzoek naar Het Leidse Gasthuis

id year
36 2017

In opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie onderzochten we de mogelijkheden voor een nieuwe vorm van geclusterd wonen voor mensen met een lichte zorgvraag.

De gecentraliseerde verzorgingsstaat verandert in een participatiesamenleving waar burgers zelfredzamer zijn en zorg op wijkniveau wordt georganiseerd. Dit betekent onder meer dat mensen met een lichte zorgvraag minder vaak en minder lang binnen een zorginstelling zullen verblijven. Hiermee ontstaat een nieuwe doelgroep op de woningmarkt.

Meer dan een fysieke locatie

Het Leidse Gasthuis onderzoekt welke verschillende vormen voor wonen en zorg er mogelijk zijn tussen enerzijds de zorginstelling en anderzijds reguliere woningbouw. Het gaat nadrukkelijk om meer dan louter een fysieke woon- en zorglocatie: het doel is een integraal programma van zorg, welzijn en wonen waar een zorgcliënt de transformatie naar volledig zelfstandige bewoner kan maken.

Denk hiervoor aan een situatie waarin een cliënt steeds minder intensieve zorg ontvangt en de aansluiting op de wijk steeds groter wordt, bijvoorbeeld in de vorm van collectieve programma’s en contacten met andere bewoners.

Vier scenario’s

We ontwikkelden vier verschillende scenario’s om te onderzoeken en
illustreren welke mogelijkheden er bestaan voor dit toekomstige Leidse Gasthuis:

1. (t)HuisHotel aan de Lammermarkt
2. CollectiveCare aan de Oosterstraat
3. SpikkelStad aan de Toussaintkade
4. BuddyBlok op locatie Morspoort van het nieuwe stationsgebied

Het Leidse Gasthuis beschikt over kenmerken als geclusterde zelfstandigheid, aansluiting op de wijk, doorstroming en geschiktheid voor elke cliënt. De vier scenario’s tonen aan dat één eenduidige ‘gasthuistypologie’ niet mogelijk is: voor iedere locatie en samenwerkingsvorm moeten de kenmerken op een andere manier worden uitgewerkt.

Gasthuis Waaier

In plaats van een eenduidige typologie ontwikkelden we daarom de Gasthuis Waaier, een hulpmiddel om een goede afweging te maken tussen sociale uitgangspunten en een toekomstig programma van eisen. De volgende stap in het ontwerpend onderzoek is om de Gasthuis Waaier volledig uit te werken. Wordt vervolgd!

Lees hier verder voor de projectbeschrijving.